Đế đèn PX25

  • DD021
175,000
  • Kiểu chân B4, B5
  • Dùng cho các đèn: PX4, PX5, 1064, RGN1064, U19, U18
  • Kiểu chân B4, B5
  • Dùng cho các đèn: PX4, PX5, 1064, RGN1064, U19, U18

Bình luận