Vòng chống rung 20mm

Vòng chống rung 20mm

  • VCR01
11,000

- Đường kinh trong 20mm

12AX7/12AU7 12AT7/ECC88 ECC81 ECC82 ECC83/JAN5670/6DJ8/6922

EL84 6P14 6BQ5 6CA4 6H30PI 12BH7  6P1 6N6  6922 6E2

Bình luận